Reklamační řád společnosti Denpap Czech, s.r.o.Základní ustanovení

Tento Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím a vztahuje se na všechno zakoupené zboží nabízené na webové stránce.

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle výběru kupujícího. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kontrola zásilky kupujícím:

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Tím není nijak dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího. Reklamace na kvalitu a jakost vín jsou automaticky uznávány v případě prokazatelných senzorických vad, vinný kámen není důvod k reklamaci, je naopak projevem kvality, stejně jako depoty u červených vín.

Reklamace a její uplatnění:

Místem pro uplatnění reklamace je vždy provozovna prodávajícího. Zboží lze doručit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení Kupující vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno na náklady prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Způsob uplatnění reklamace:

Kupující je povinen reklamované zboží zaslat na adresu provozovny prodávajícího, včetně kopie dodacího listu, průvodního dopisu s identifikací kupujícího, se stručným popisem vady a s uvedením čísla účtu, na který má prodávající eventuálně vrátit prostředky v případě uznání reklamace a odstoupení od kupní smlouvy. Pro uznání reklamace je nutné odeslat zboží v originálním balení, se všemi součástmi (korek, krabičky, visačky, apod.). Ustanovení § 1835 občanského zákoníku se neuplatní.

Řešení reklamace:

Reklamace včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Neoprávněná reklamace:

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada) bude prodávající požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět kupujícímu. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám a charakteru daného zboží, neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Prodávající doporučuje skladovat na tmavém místě při teplotě do 15°C a v poloze naležato, kdy nevysychá korek.

Kontakt pro reklamaci:

Denpap Czech, s.r.o., adresa pro doručování Nádražní 890/50, Praha 5, 150 00, e-mail : info@denpap.com, telefon : +420.734.442.909